เกี่ยวกับเรา

XXL SECURITY GUARD CO.,LTD.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็กซ์ เอ็กซ์ แอล จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย  เอ็กซ์ เอ็กซ์ แอล  จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 541/8 หมู่ 2 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280  โดยกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย พร้อมทีมงาน นักกฎหมาย ทหาร ตำรวจ และนักบริหารงานด้านรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย   และได้ขยายสาขาออกไปตามภูมิภาคต่างๆอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยให้กับ บริษัท โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม หมู่บ้าน  ห้างสรรพสินค้า  และสถานที่ต่างๆ ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

บริการรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

Hotline : 062-664-1110

รองรับงานที่มีการ AUDIT ทุกระบบ

บริษัทฯมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสากล สามารถรองรับงานที่มีการ AUDIT ทุกระบบ

รับใช้ท่านพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

มียอดกำลังพลจำนวน  350 นาย ด้วยระบบการบริหารงานที่ทันสมัย  การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ ใช้ระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี เทียบเท่ากับอาชีพอื่น

ปัจจุบันงานด้านบริการรักษาความปลอดภัย เข้ามามีบทบาทกับสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยของเรา ซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาและมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชน แต่เนื่องจาก ขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ทาง ภาครัฐมีขอบเขตจำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็กซ์ เอ็กซ์ แอล จำกัดของเรา จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยงานด้านความปลอดภัยแด่ท่าน บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็กซ์ เอ็กซ์ แอล จำกัด มีความมั่นใจอย่างยิ่งที่จะรับใช้ท่านพร้อมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสรับใช้ในโอกาสอันใกล้นี้

VISION AND MISSION

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

สร้างความพึงพอใจ

ลูกค้ามีความพึงพอใจทุกครั้งเมื่อใช้บริการรักษาความปลอดภัยกับเรา

เสริมสร้างความปลอดภัย

เสริมสร้างและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า

รักษาทรัพย์สินของลูกค้า

มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้าและสังคม

Why Choose Us

We Are Committed To Rescue On Time

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat laboris nisi.

0 +

Professional Team

0 +

Documents Notarized

0 +

Honors & Awards

0 +

Trusted Clients

บริการรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย พร้อมทีมงาน นักกฎหมาย ทหาร ตำรวจ และนักบริหารงานด้านรักษาความปลอดภัยมืออาชีพ

LIST OF ENTREPRENEURS

รายชื่อผู้ดำเนินงาน

Phone

081-921-5062

พ.ต.อ.สุมินท์ บุบผศิริ

ประธานที่ปรึกษา

พ.ต.ท.สมบูรณ์ โล่กิม

ที่ปรึกษา

พ.ต.ท.สุภณ จันทร์เถื่อน

ที่ปรึกษา

ร.ต.อ.สมบัติ โพนสิงห์

ที่ปรึกษา

ร.ต.ต.โยธิน นิลดำ

ที่ปรึกษา

คุณวีรสุดา ขวัญคีรี

กรรมการผู้จัดการ

คุณเอกชัย นาคจรุงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

คุณอรทัย กุลนาค

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/บุคคล

คุณสาธิดา เกษมสิริกุลเจริญ

ธุรการบุคคล

คุณรัตนากร ดอกไม้

ธุรการบุคคล

คุณรัตนา กะมะระคร

ธุรการฝ่ายบัญชี

คุณอุทัย พิพัฒน์

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณจำรัส สัตย์ฌุชนม์

สายตรวจปฏิบัติการ

คุณคำไสย เกลี้ยงรส

สายตรวจปฏิบัติการ

คุณอดุลย์ ธงชัย

สายตรวจปฏิบัติการ

คุณปรีชา สมพร

สายตรวจปฏิบัติการ

คุณวีระ คร้ามร้าย

ครูฝึกอบรม

คุณสำเริง จันทร์มีเทศ

สายตรวจพิเศษกลางคืน

คุณวีรสุดา ขวัญคีรี

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Our Team

Meet Our Expert Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Truman Spencer

Damqar Leader

Homer Ramos

Fire Chief