บริการรักษาความปลอดภัย

Our Service

We Serve The Best Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Fire Suppression

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit, sed do eiusmod

Community Safety

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit, sed do eiusmod

Medical Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit, sed do eiusmod

Rescue Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit, sed do eiusmod

Ambulance Services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit, sed do eiusmod

Fire Investigation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit, sed do eiusmod

about-us-1

MAINTAIN SECURITY

ลักษณะการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของเรา

LIAISON

การติดต่อประสานงาน

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชาฝ่ายปฏิบัติการตั้งแต่ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายฝึกอบรม สายตรวจปฏิบัติการ เข้าตรวจหน่วยงานพร้อมเข้าพบผู้ว่าจ้าง ตลอดระยะเวลาการให้บริการ เพื่อทราบความเป็นไปในการปฏิบัติงานในแต่ละสถานที่ที่ให้บริการ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการของทางบริษัทฯ และในการประเมินผลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการให้บริการของบริษัทฯ

S__7012423

บริการรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

RESPONSIBILITY

ความรับผิดชอบและการประกันความเสียหาย

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการให้บริการรักษาความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานจึงได้คัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สมกับที่ผู้ว่าจ้างให้ความไว้วางใจเข้า มารักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยงานของท่าน

ดังนั้นหากมีความเสียหายหรือสูญหายแก่ ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการโจรกรรม โดยทำลายเครื่องกีดขวางซึ่งมีร่องรอยหรือพยานหลักฐานเป็นที่แน่ชัดอันอยู่ในความดูแลของพนักงานรักษาความปลอดภัยและเกิดขึ้นเพราะความผิดหรือความบกพร่องของพนักงานรักษาความปลอดภัยบริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่

30,000 – 1,000,000 บาท  หรือตามข้อตกลงในสัญญา  โดยหักค่าเสื่อมสภาพแห่งอายุการใช้งานตามกฎหมาย หรืออยู่ในวงเงินไม่เกินอัตราตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. เป็นการโจรกรรมของบุคคลภายนอก ซึ่งปรากฏร่องรอยการโจรกรรมและเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
  2. ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน แม้จะไม่ปรากฏร่องรอยการโจรกรรม หากแต่ผู้ว่าจ้างได้มอบหมายให้ดูแลเป็นการเฉพาะและพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพแล้วไม่อาจกำหนดจำนวนที่แน่นอนได้
  3. ความเสียหายหรือสูญหายของทรัพย์สิน อันเกินจากความประมาทเลินเล่อหรือทุจริตต่อหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย

STAFF EQUIPMENT

อุปกรณ์ประจำตัวพนักงาน

  1. เสื้อแขนยาว-กางเกง, หมวก, สายนกหวีด, กระบอง, เข็มขัด, กุญแจมือ, รองเท้าหนัง
  2. เสื้อกันฝน, ไฟฉาย, รองเท้าบูท
  3. อุปกรณ์จราจร เช่น สายจราจร, หมวกจราจร, ถุงมือขาว, กระบอง ,ไฟฉาย, เสื้อจราจรสะท้อนแสง
  4. วิทยุสื่อสาร, นาฬิกายาม (ตามเงื่อนไข) สมุดบันทึกประจำวัน, สมุดบันทึกยานพาหนะ
  5. เบอร์โทรศัพท์ที่ควรทราบ เช่น หน่วยบรรเทาสาธารณภัย,  ศูนย์ดับเพลิง, การไฟฟ้า, สถานีตำรวจท้องที่

SECURITY SYSTEM

ระบบ Security System

 เป็นอีกระบบรักษาความปลอดภัย ระบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก ทั้งนี้คงเป็นเพราะลักษณะการใช้งานของระบบนั้น สามารถเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆในยุค 4.0 ซึ่งจากคุณสมบัติ ดังกล่าวทำให้สามารถสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของพนักงาน เพื่อตรวจตราพื้นที่ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่ามีพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการคอมมานรูม และมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลให้ท่านตลอด 24 ชั่วโมง

How We Works

Our Working Process

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Choose Your Service

Lorem ipsum dolor sit amet consecte.

01.

Make Appointment

Lorem ipsum dolor sit amet consecte.

02.

Go To Your Place

Lorem ipsum dolor sit amet consecte.

03.

Enjoy Your Service

Lorem ipsum dolor sit amet consecte.

04.

Need Our Help ?

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็กซ์ เอ็กซ์ แอล จำกัด

WELCOME TO GIVE ADVICE

ยินดีให้คำปรึกษางานรักษาความปลอดภัย